موسیقی مقامی آذربایجان
موسیقی مقامی آذربایجان یا موغام
موسیقی مقامی آذربایجان یا موغام نوعی موسیقی است که از احساسات پاک و عواطف ظریف و فرهنگ و ادب و هنر مردم آذربایجان سرچشمه می گیرد و یکی از با ارزش ترین میراث فرهنگی مردم آذربایجان است. این مردم به آن عشق می ورزند و مضمون آن را آسان می فهمند. حتی کسانی...
توسط
تومان