پکیج گام های مینور

توضیحات مختصر محصول

پکیج آموزش فارسی گامهای مینور تئوریک در آکاردئون 

 

لطفا قبل از خرید پیکج آموزشی ، توضیحات ویدئوی محصول را مشاهده نمائید !

 

جلسه اول : آموزش فارسی گامهای مینور تئوریک لا مینور-رمینور-سل مینور-دو مینور
 

در این آموزش با اصول و مبانی  گام شناسی و اجرای گام های مینور تئوریک ( لامینور- ر مینور- سل مینور -دو مینور ) آشنا خواهیم شد . همچین اجرای دست چپ اکاردئون و شناخت آکورد لا مینور -ر مینور- و سل مینور  را توضیح خواهیم داد. 

 

پیشنمایش کوتاهی از آموزش 

 

سرفصل های  آموزش :

قسمت تئوری موسیقی 

Untitled 1 1 توضیح تئوری گام مینور تئوریک

Untitled 1 1 توضیح فواصل ساخت گامهای مینور تئوریک

Untitled 1 1 اجرای تصویری نت گام لا  مینور تئوریک

Untitled 1 1 اجرای تصویری نت گام ر مینور تئوریک 

Untitled 1 1 اجرای تصویری نت گام سل مینور تئوریک 

Untitled 1 1 اجرای تصویری نت گام دو مینور تئوریک 

قسمت اجرای عملی آکاردئون دست راست

Untitled 1 1 اجرای گام لامینور تئوریک توسط دست راست با نت سیاه

Untitled 1 1 انگشت گذاری صحیح لامینور توسط دست راست

Untitled 1 1 اجرای گام ر مینور تئوریک توسط دست راست با نت سیاه

Untitled 1 1 انگشت گذاری صحیح لامینور توسط دست راست

Untitled 1 1 اجرای گام سل مینور تئوریک توسط دست راست با نت سیاه

Untitled 1 1 انگشت گذاری صحیح سل مینور توسط دست راست

Untitled 1 1 اجرای گام دو مینور تئوریک توسط دست راست با نت سیاه

Untitled 1 1 انگشت گذاری صحیح دو مینور توسط دست راست

قسمت اجرای عملی آکاردئون دست  چپ باس ها 

Untitled 1 1 توضیح و شناخت آکورد لامینور در قسمت باس ها در  دست چپ  

Untitled 1 1 توضیح و شناخت آکورد ر مینور در قسمت باس ها در  دست چپ 

Untitled 1 1 توضیح و شناخت آکورد سل مینور در قسمت باس ها در  دست چپ 

Untitled 1 1 توضیح و شناخت آکورد دو مینور در قسمت باس ها در  دست چپ 

Untitled 1 1 اجرای ریتم 4/4 با باس ها در گام لامینور

Untitled 1 1 اجرای ریتم 4/4 با باس ها در گام ر مینور

Untitled 1 1 اجرای ریتم 4/4 با باس ها در گام سل مینور

Untitled 1 1