آموزش استارت آکاردئون گام نوازی

توضیحات مختصر محصول

پکیج آموزش آکاردئون سطح استارت

 

لطفا قبل از خرید پیکج آموزشی ، توضیحات ویدئوی محصول را مشاهده نمائید !

 

ویدئو معرفی پکیج آموزشی آکاردئون سطح استارت

 

 لیست دوره های آموزشی در این پکیچ

 

جلسه اول : آموزش نحوه استفاده از ساز آکاردئون

 

در این آموزش با اصول و مبانی اولیه آکاردئون ، مانند نحوه استفاده صحیح از ساز آکاردئون ، آشنائی با انواع برندهای اکاردئون ، جلوگیری از آسیب رسیدن به ساز و نحوه استفاده صحیح آن و…. دیگری مواردی که نیاز هست که نوازنده از آن آگاهی داشته باشد آشنا خواهیم شد .

 

پیشنمایش کوتاهی از آموزش 

 

 ! برای درک کامل از مطالب آموزش داده شده در این ویدئو به توضیحات محصول در زیر توجه کنید !

 

سرفصل های  آموزش :

Untitled 1 1 آموزش نحوه استفاده از ساز آکاردئون

Untitled 1 1  آشنایی با انواع مختلف ساز آکاردئون از نظر سایزبندی

Untitled 1 1  آموزش نحوه قرار گرفتن آکاردئون روی بدن

Untitled 1 1  آموزش  نحوه باز و بسته کردن فانوس آکاردئون

Untitled 1 1  آموزش جلوگیری از آسیب رسیدن به فانوس آکاردئون

Untitled 1 1 نحوه صحیح قراردادن آکاردئون در جعبه

Untitled 1 1 آموزش نحوه قراردادن صحیح دست راست روی کلاویه ها

Untitled 1 1  آموزش نحوه قراردادن صحیح دست  چپ روی باس ها

Untitled 1 1  معرفی و اجرای سبک ایرانی

Untitled 1 1  معرفی و اجرای سبک آذربایجانی

Untitled 1 1  معرفی و اجرای سبک کلاسیک

 

 

جلسه دوم:گام نوازی اجرای گام دوماژور،سل ماژور

 

در این آموزش با اصول و مبانی  گام شناسی و اجرای گام های دوماژور و سل ماژور آشنا خواهیم شد.همچین اجرای دست چپ اکاردئون و شناخت باس دو و باس سل و اجرای نت گرد ، نت سفید،نت سیاه و نت چنگ را توضیح خواهیم داد. 

 

پیشنمایش کوتاهی از آموزش 

سرفصل های  آموزش :

قسمت تئوری موسیقی 

Untitled 1 1 توضیح تئوری گام دوماژور 

Untitled 1 1 توضیح فواصل در موسیقی

Untitled 1 1 توضیح فواصل ساخت گامهای ماژور 

Untitled 1 1 اجرای تصویری نت گام دوماژور

Untitled 1 1 اجرای تصویری نت گام سل ماژور

قسمت اجرای عملی آکاردئون دست راست

Untitled 1 1 اجرای گام دو ماژور توسط دست راست با نت گرد

Untitled 1 1 اجرای گام دو ماژور توسط دست راست با نت سفید

Untitled 1 1 اجرای گام دو ماژور توسط دست راست با نت سیاه

Untitled 1 1 اجرای گام دو ماژور توسط دست راست با نت چنگ

Untitled 1 1 انگشت گذاری صحیح گام دوماژور توسط دست راست

Untitled 1 1 اجرای گام سل ماژور توسط دست راست با نت گرد

Untitled 1 1 اجرای گام سل ماژور توسط دست راست با نت سفید

Untitled 1 1 اجرای گام سل ماژور توسط دست راست با نت سیاه

Untitled 1 1 اجرای گام سل ماژور توسط دست راست با نت چنگ

Untitled 1 1 انگشت گذاری صحیح گام سل ماژور توسط دست راست

قسمت اجرای عملی آکاردئون دست  چپ باس ها 

Untitled 1 1 توضیح و شناخت نت دو در قسمت باس ها در  دست چپ  

Untitled 1 1 توضیح و شناخت نت سل در قسمت باس ها در  دست چپ 

Untitled 1 1 اجرای ریتم ۴/۴ با باس ها در گام دو ماژور

Untitled 1 1 اجرای ریتم ۴/۴ با باس ها در گام سل ماژور

جلسه سوم: گام نوازی اجرای گام رماژور،لاماژور

 

در این آموزش پس از یادگیری اصول و مبانی  گام شناسی و اجرای گام های دوماژور و سل ماژور  در جلسه قبل ، به آموزش گام ر ماژور ، لا ماژور و می ماژور توسط دست راست و سپس ، شناخت باس ها و اسامی آنها و اجرای ریتم نوازی خواهیم پرداخت .

 

پیشنمایش کوتاهی از آموزش 

 ! برای درک کامل از مطالب آموزش داده شده در این ویدئو به توضیحات محصول در زیر توجه کنید !

 

سرفصل های  آموزش :

قسمت تئوری دست راست

Untitled 1 1 اجرای ویدئویی کامل نت گام ها 

قسمت اجرای عملی آکاردئون 

Untitled 1 1 اجرای گام ر ماژور توسط دست راست با نت گرد

Untitled 1 1 توضیح و شناخت نت ر در قسمت باس ها در  دست چپ  

Untitled 1 1 اجرای ریتم ۴/۴ با باس ها در گام ر ماژور

Untitled 1 1 اجرای گام ر ماژور توسط دست راست با نت سفید

Untitled 1 1 اجرای ریتم ۴/۴ با باس ها در گام ر ماژور

Untitled 1 1 اجرای گام ر ماژور توسط دست راست با نت سیاه

Untitled 1 1 اجرای ریتم ۴/۴ با باس ها در گام ر ماژور

Untitled 1 1 اجرای گام ر ماژور توسط دست راست با نت چنگ

Untitled 1 1 اجرای ریتم ۴/۴ با باس ها در گام ر ماژور

Untitled 1 1 انگشت گذاری صحیح گام ر ماژور توسط دست راست

قسمت اجرای عملی آکاردئون

Untitled 1 1 اجرای گام لا ماژور توسط دست راست با نت گرد

Untitled 1 1 توضیح و شناخت نت لا در قسمت باس ها در  دست چپ  

Untitled 1 1 اجرای ریتم ۴/۴ با باس ها در گام لا ماژور

Untitled 1 1 اجرای گام لا ماژور توسط دست راست با نت سفید

Untitled 1 1 اجرای ریتم ۴/۴ با باس ها در گام لا ماژور

Untitled 1 1 اجرای گام لا ماژور توسط دست راست با نت سیاه

Untitled 1 1 اجرای ریتم ۴/۴ با باس ها در گام لا ماژور

Untitled 1 1 اجرای گام لا ماژور توسط دست راست با نت چنگ

Untitled 1 1 اجرای ریتم ۴/۴ با باس ها در گام لا ماژور

Untitled 1 1 انگشت گذاری صحیح گام لا ماژور توسط دست راست

جلسه چهارم: گام نوازی اجرای گام می ماژور،سی ماژور،فا ماژور

 

در این آموزش پس از یادگیری و اجرای گام های ر ماژور و لا ماژور  در جلسه قبل ، به آموزش گام می ماژور ، سی ماژور ، فا ماژور توسط دست راست و سپس ، شناخت باس ها و اسامی آنها و اجرای ریتم نوازی خواهیم پرداخت .

 

پیشنمایش کوتاهی از آموزش 

 ! برای درک کامل از مطالب آموزش داده شده در این ویدئو به توضیحات محصول در زیر توجه کنید !

 

توجه ! بعلت پیوسته بودن آموزش ها لطفا قبل از تهیه آموزش جلسه چهارم ، آموزش جلسه سوم را تهیه نمائید.

 

سرفصل های  آموزش :

قسمت تئوری دست راست

Untitled 1 1 اجرای ویدئویی کامل نت گام ها 


قسمت اجرای عملی آکاردئون دست راست

Untitled 1 1 اجرای گام می ماژور توسط دست راست با نت سیاه

Untitled 1 1 اجرای گام می ماژور توسط دست راست با نت چنگ

Untitled 1 1 انگشت گذاری صحیح گام می ماژور توسط دست راست


Untitled 1 1 اجرای گام سی ماژور توسط دست راست با نت سیاه

Untitled 1 1 اجرای گام سی ماژور توسط دست راست با نت چنگ

Untitled 1 1 انگشت گذاری صحیح گام سی ماژور توسط دست راست


Untitled 1 1 اجرای گام فا ماژور توسط دست راست با نت سیاه

Untitled 1 1 اجرای گام فا ماژور توسط دست راست با نت چنگ

Untitled 1 1 انگشت گذاری صحیح گام فا ماژور توسط دست راست


قسمت اجرای عملی آکاردئون دست  چپ باس ها 

Untitled 1 1 توضیح و شناخت نت می در قسمت باس ها در  دست چپ  

Untitled 1 1 توضیح و شناخت نت سی در قسمت باس ها در  دست چپ 

Untitled 1 1 توضیح و شناخت نت فا در قسمت باس ها در  دست چپ 


Untitled 1 1 اجرای ریتم ۴/۴ با باس ها در گام م ماژور

Untitled 1 1 اجرای ریتم ۴/۴ با باس ها در گام سی ماژور

Untitled 1 1 اجرای ریتم ۴/۴ با باس ها در گام فا ماژور

 

جلسه پنجم : گام نوازی اجرای گام سی بمل ماژور، می بمل ماژور، لا بمل ماژور ، ر بمل ماژور

 

در این آموزش پس از یادگیری و اجرای گام های می ماژور ، سی ماژور ، فا ماژور در جلسه قبل ، به آموزش گام سی بمل ماژور ، می بمل ماژور ، لا بمل ماژور ، ربمل ماژور توسط دست راست و سپس ، شناخت باس ها و اسامی آنها و اجرای ریتم نوازی خواهیم پرداخت.

پیشنمایش کوتاهی از آموزش 

 ! برای درک کامل از مطالب آموزش داده شده در این ویدئو به توضیحات محصول در زیر توجه کنید !

 

سرفصل های  آموزش :

قسمت تئوری دست راست

Untitled 1 1 اجرای ویدئویی کامل نت گام ها 


قسمت اجرای عملی آکاردئون دست راست

Untitled 1 1 اجرای گام سی بمل ماژور توسط دست راست با نت سفید نقطه دار

Untitled 1 1 انگشت گذاری صحیح گام سی بمل ماژور توسط دست راست


Untitled 1 1 اجرای گام  می بمل ماژور توسط دست راست با نت سفید نقطه دار

Untitled 1 1 انگشت گذاری صحیح گام می بمل ماژور توسط دست راست


Untitled 1 1 اجرای گام  لا بمل ماژور توسط دست راست با نت سفید نقطه دار

Untitled 1 1 انگشت گذاری صحیح گام لابمل ماژور توسط دست راست


Untitled 1 1 اجرای گام  ر بمل ماژور توسط دست راست با نت سفید نقطه دار

Untitled 1 1 انگشت گذاری صحیح گام ر بمل ماژور توسط دست راست


Untitled 1 1 اجرای ریتم ۳/۴ با باس ها در گام سی بمل ماژور

Untitled 1 1 اجرای ریتم ۳/۴ با باس ها در گام می بمل ماژور

Untitled 1 1 اجرای ریتم ۳/۴ با باس ها در گام لا بمل ماژور

Untitled 1 1 اجرای ریتم ۳/۴ با باس ها در گام ر بمل ماژور

 

 

جلسه ششم : گام نوازی اجرای گام فا دیزماژور، دو دیزماژور، سل دیزماژور، ر دیزماژور، لا دیزماژور

 

در این آموزش پس از یادگیری و اجرای گام های سی بمل ماژور ، می بمل ماژور ، لا بمل ماژور ، ربمل ماژور در جلسه قبل ، به آموزش گام های فادیزماژور ، دودیزماژور ، سل دیزماژور ، ردیز ماژور، لادیزماژور ، توسط دست راست و سپس ، شناخت باس ها و اسامی آنها و اجرای ریتم نوازی خواهیم پرداخت .

پیشنمایش کوتاهی از آموزش 

 ! برای درک کامل از مطالب آموزش داده شده در این ویدئو به توضیحات محصول در زیر توجه کنید !

 

سرفصل های  آموزش :

قسمت تئوری دست راست

Untitled 1 1 اجرای ویدئویی کامل نت گام ها 


قسمت اجرای عملی آکاردئون دست راست

Untitled 1 1 اجرای گام فا دیز ماژور توسط دست راست با نت سفید نقطه دار

Untitled 1 1 انگشت گذاری صحیح گام فا دیز ماژور توسط دست راست


Untitled 1 1 اجرای گام دو دیز ماژور توسط دست راست با نت سفید نقطه دار

Untitled 1 1 انگشت گذاری صحیح گام دو دیز ماژور توسط دست راست


Untitled 1 1 اجرای گام  سل دیز ماژور توسط دست راست با نت سفید نقطه دار

Untitled 1 1 انگشت گذاری صحیح گام سل دیز  ماژور توسط دست راست


Untitled 1 1 اجرای گام  ر دیز ماژور توسط دست راست با نت سفید نقطه دار

Untitled 1 1 انگشت گذاری صحیح گام ر دیز  ماژور توسط دست راست


Untitled 1 1 اجرای گام  لا دیز ماژور توسط دست راست با نت سفید نقطه دار

Untitled 1 1 انگشت گذاری صحیح گام لا دیز  ماژور توسط دست راست


Untitled 1 1 اجرای ریتم ۳/۴ با باس ها در گام فا دیز  ماژور

Untitled 1 1 اجرای ریتم ۳/۴ با باس ها در گام دو  دیز ماژور

Untitled 1 1 اجرای ریتم ۳/۴ با باس ها در گام سل  دیز  ماژور

Untitled 1 1 اجرای ریتم ۳/۴ با باس ها در گام ر دیز ماژور

Untitled 1 1 اجرای ریتم ۳/۴ با باس ها در گام لا دیز ماژور

 

 

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید: فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید. نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آموزش استارت آکاردئون گام نوازی”
قیمت محصول

300,000 تومان 260,000 تومان

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت . استفاده از این محصول فقط برای شخص خریدار میباشد.  

  • دسترسی به فایل آموزشی در پیشخوان کاربری
  • پشتیبانی کاملا رایگان و پاسخ به سوالات
  • تلفن پشتیبانی واتس آپ 09126904390